Toán Lớp 5: mn giúp em đặt tính rồi tính phép tình này với ặ 8,568:3,6 702:14,04 5,77+19,83 275,34+87,9 0,684+9,3 Mong mn đặt tính đúng ạ .E đg c

Toán Lớp 5: mn giúp em đặt tính rồi tính phép tình này với ặ
8,568:3,6
702:14,04
5,77+19,83
275,34+87,9
0,684+9,3
Mong mn đặt tính đúng ạ .E đg cần gấp mong mn giúp em

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp :
   
  Lời giải và giải thích chi tiết :
   8,568  I 3,6                  702   I 14,04                5,77                275,34                  0,684
    136    I —–                   0   I —–                +                     +                          +
      288  I 2,38                         I 50                   19,83                  87,9                    9,3
            0                                                           ______              ________                ________
                                                                         25,6                  363,24                  9,984

  Trả lời

Viết một bình luận