Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Bạn loan mua 5 bút 3 vở hết 29000đ. Bạn hải mua 3 bút 3 vở hết 21000₫. Giá tiền mỗi cái bút mỗi quyển vở là bao nhiêu

Toán Lớp 4: Bạn loan mua 5 bút 3 vở hết 29000đ. Bạn hải mua 3 bút 3 vở hết 21000₫. Giá tiền mỗi cái bút mỗi quyển vở là bao nhiêu

Comments ( 2 )

 1.  2 cái bút có giá tiền là :
  29 000 – 21 000 = 8 000 (đồng)
   1 cái bút có giá tiền là :
  8 000 : 2 = 4 000 (đồng)
   3 cái bút có giá tiền là :
  4 000 × 3  = 12 000 (đồng) 
   3 vở hết số tiền là :
  21 000 – 12 000 = 9 000 (đồng)
   1 quyển vở có giá tiền là :
  9 000 : 3 = 3 000 (đồng)
                   Đáp số : 1 cái bút : 4 000 đồng
                                 1 quyển vở : 3 000 đồng

 2.                                                                     Giải
                                          Mua  2 cây bút hết số tiền là 
                                                29 000 – 21 000 = 8 000 ( đồng)
                                         Để mua một cây bút thì cần số tiền là
                                                 8000 : 2 = 4000 (đồng)
                                        Mua 3 cây bút hết số tiền là
                                                4000 × 5 = 20 000 (đồng)
                                        Số tiền để mua 5 quyển vở là
                                                29000 – 20 000 = 9 000 (đồng)
                                        Để mua một quyển vở thì cần số tiền là
                                               9000 ÷ 3 = 3000 (đồng)
                                                        Đáp số:1 cây bút chì:4000 đồng
                                                                       1 quyển vở:3000 đồng

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Mai Lan