Toán Lớp 8: tì giá trị nhỏ nhất a)x^2-2x+2021 b)x^2-x-1 c)2x^2+y^2-2xy+4x-2y+100

By Nhi

Toán Lớp 8: tì giá trị nhỏ nhất a)x^2-2x+2021
b)x^2-x-1
c)2x^2+y^2-2xy+4x-2y+100

0 bình luận về “Toán Lớp 8: tì giá trị nhỏ nhất a)x^2-2x+2021 b)x^2-x-1 c)2x^2+y^2-2xy+4x-2y+100”

 1. a)x² $-$ 2x $+$ 2021
  =x² -2x + 1 + 2020
  =(x-1)² + 2020
  (x-1)² ≥ 0
  ⇔ (x-1)² + 2020 ≥ 2020
  Dấu bằng xảy ra khi x=1
  b)x^2-x+1=\left(x^2-x+\dfrac{1}{4}\right)+\dfrac{3}{4}
  $=\left(x-\dfrac{1}{2}\right)^2+\dfrac{3}{4}$
  $\left(x+\dfrac{1}{2}\right)^2\ge0\Rightarrow\left(x+\dfrac{1}{2}\right)^2+\dfrac{3}{4}≥\dfrac{3}{4}$
  Dấu bằng xảy ra khi $x=\dfrac{1}{2}$
  c)2x²+y²-2xy+4x-2y+100
  =x²-2xy+y² +x²+2x+1+2x-2y+99
  =(x-y)²+2(x-y)+1+(x+1)²+98
  =(x-y+1)²+(x+1)²+98
  (x-y+1)²+(x+1)² ≥ 0
  ⇒(x-y+1)²+(x+1)²+98 ≥ 98
  Dấu bằng xảy ra khi 
  $\left \{ {{x-y+1=0} \atop {x+1=0}} \right.$
  ⇔$\left \{ {{x=-1} \atop {y=0}} \right.$

  Trả lời

Viết một bình luận