Toán Lớp 4: 1. giá trị của biểu thức : 95 : n – 7, với n = 5

By Khánh Ly

Toán Lớp 4: 1. giá trị của biểu thức : 95 : n – 7, với n = 5
Viết một bình luận