Toán Lớp 5: một miếng bìa hình bình hành có chu vi là 2m.Nếu bớt cd đi 20cm thì ta được hình thoi diện tích là 12dm2. tính dt hình bình hành

By Khánh Giao

Toán Lớp 5: một miếng bìa hình bình hành có chu vi là 2m.Nếu bớt cd đi 20cm thì ta được hình thoi diện tích là 12dm2. tính dt hình bình hành
Viết một bình luận