Toán Lớp 6: Tìm n € N để 2 × n – 1 chia hết cho n – 3

By Ayla

Toán Lớp 6: Tìm n € N để
2 × n – 1 chia hết cho n – 3
Viết một bình luận