Toán Lớp 6: Thực hiện biểu thức sau { 35 : [ 5+(9-7)]+99^2}+100

By Huyền Linh

Toán Lớp 6: Thực hiện biểu thức sau
{ 35 : [ 5+(9-7)]+99^2}+100
Viết một bình luận