Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 3: Một cuộn dây dài 71m , người ta căt lấy 6 đoạn dây, mỗi đoạn dài 8m . Hỏi cuộn dây còn lại dài bao nhêu mét mỗi xe ô tô chở được 6 máy

Toán Lớp 3: Một cuộn dây dài 71m , người ta căt lấy 6 đoạn dây, mỗi đoạn dài 8m . Hỏi cuộn dây còn lại dài bao nhêu mét
mỗi xe ô tô chở được 6 máy phát điện . Để chở hết 27 máy phát điện như thế thì cần ít nhất ……. ô tô
em cần gấp

Comments ( 2 )

 1. Số m 6 đoạn dây dài là:
  6xx8=48(m)
  Số m cuộn dây còn lại là:
  71-48=23(m)
  Đáp số: 23m
  $\\$
  Số ô tô chở hết 27 máy phát điện là:
  27:6=4 (dư 3 máy phát điện)
  Số ô tô để chỏ đủ 3 máy phát điện còn lại là: 1 ô tô
  Số ô tô cần ít nhất để chở hết là:
  4+1=5 (ô tô)
  Đáp số: 5 ô tô

 2. $\text{ @HV }$
  $\textit{ Bài 1: }$
  6 đoạn dây dài là:
       ${ 6 x 8 = 48 (m) }$
  Cuộn dây còn lại dài là:
       ${ 71 – 48 = 23 (m) }$
  Đáp số: ${ 23m }$
  $\textit{ Bài 2: }$
  Ta có: ${ 27 : 6 = 4 (dư 3) }$
  Số ô tô cần ít nhất để chở 27 máy phát điện là:
       ${ 4 + 1 = 5 (xe) }$
  Đáp số: 5 xe ô tô
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )