Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Bài 3. Cho tam giác ABC vuông ở A. TRên tia đối của tia AC lấy điểm D sao cho AD = AC. a) Chứng minh DABC = DABD b) Trên tia đối của ti

Toán Lớp 7: Bài 3. Cho tam giác ABC vuông ở A. TRên tia đối của tia AC lấy điểm D sao cho AD = AC.
a) Chứng minh DABC = DABD
b) Trên tia đối của tia AB, lấy điểm M. Chứng minh DMBD = D MBC.
Cho Tam giác ABC có AB < AC . Kẻ tia phân giác AD của góc BAC ( D thuộc BC). Trên canh AC lấy điểm E sao cho A E=A B, trên tia A B lấy điểm F sao cho A F=A C. Chứng minh rằng: a) Tam giác BDF = Tam giác EDC b) BF=EC c) FDE thẳng hàng d) AD vuông góc với FC

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Bạn xem hình

  toan-lop-7-bai-3-cho-tam-giac-abc-vuong-o-a-tren-tia-doi-cua-tia-ac-lay-diem-d-sao-cho-ad-ac-a-c

 2. Bài 3:
  a) Vì $\widehat{BAC}$ = $90^o$ $\Rightarrow$ $\widehat{BAD}$ = $180^o$ – $90^o$ = $90^o$
  $\Rightarrow$ $\triangle$BAD vuông tại A
  Xét $\triangle$BAC vuông tại A và $\triangle$BAD vuông tại A có:
  AB là cạnh chung
  AD = AC 
  Vậy $\triangle$BAC = $\triangle$BAD ( 2 cạnh góc vuông)
  b) $\triangle$BAC = $\triangle$BAD (cmt)
  $\Rightarrow$ BD = BC ( 2 cạnh tương ứng)
  $\Rightarrow$ $\widehat{DBA}$ = $\widehat{CBA}$ ( 2 góc tương ứng)
  Xét $\triangle$MBD và $\triangle$MBC có:
  BD = BC
  BM là cạnh chung 
  $\widehat{DBA}$ = $\widehat{CBA}$
  Vậy $\triangle$MBD = $\triangle$MBC (c.g.c)
  Bài 4: 
  a) Có: AC = AF (gt) ; AE = AB (gt)
  $\Rightarrow$ AC – AE = AF – AB
  $\Leftrightarrow$ EC = BF (1)
  Xét $\triangle$AFD và $\triangle$ADC có:
  $\widehat{A1}$ = $\widehat{A2}$ ( do AD là phân giác $\widehat{A}$)
  AD là cạnh chung
  AF = AC (gt)
  Vậy $\triangle$AFD = $\triangle$ADC (c.g.c)
  $\Rightarrow$ FD = DC ( 2 cạnh tương ứng )
  Xét $\triangle$ABD và $\triangle$ADE có:
  AD là cạnh chung
  $\widehat{A1}$ = $\widehat{A2}$
  AB = AE (gt)
  Vậy $\triangle$ABD = $\triangle$ADE (c.g.c)
  $\Rightarrow$ BD = DE ( 2 cạnh tương ứng)
  Xét $\triangle$BDF và $\triangle$EDC có:
  BD = DE (cmt)
  BF = EC (cmt)
  DF = DC (cmt)
  Vậy $\triangle$BDF = $\triangle$EDC (c.c.c) (2)
  b) EC = BF (cmt ở (1))
  c) TỪ (1) và (2) $\Rightarrow$ $\widehat{BDF}$ = $\widehat{CDE}$ ( 2 góc tương ứng)
  Mà 2 góc này ở vị trí đối đỉnh
  $\Rightarrow$ F, D, E thẳng hàng
  d) Gọi AD $\cap$ FC = H
  Xét $\triangle$AHF và $\triangle$AHC có:
  AF = AC (gt)
  $\widehat{A1}$ = $\widehat{A2}$
  AH là cạnh chung
  Vậy $\triangle$AHF = $\triangle$AHC (c.g.c)
  $\Rightarrow$ $\widehat{AHF}$ = $\widehat{AHC}$ ( 2 góc tương ứng)
  Mà $\widehat{AHF}$ + $\widehat{AHC}$ = $180^o$
  $\Rightarrow$ 2$\widehat{AHF}$ =$180^o$$\Rightarrow$$\widehat{AHF}$=$90^o$
  $\Rightarrow$ AH $\bot$ FC $\Leftrightarrow$ AD $\bot$ FC (đpcm)
   

  toan-lop-7-bai-3-cho-tam-giac-abc-vuong-o-a-tren-tia-doi-cua-tia-ac-lay-diem-d-sao-cho-ad-ac-a-c

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )