Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 11: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi G là trọng tâm Tam giác SAD, I là trung điểm AD. Trên CD lấy M sao cho MC=2MD. Gọi N

Toán Lớp 11: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi G là trọng tâm Tam giác SAD, I là trung điểm AD. Trên CD lấy M sao cho MC=2MD. Gọi N là giao điểm của IC và BD
a. C/m ()MNG) // ( SBC)
b. Gọi J là giao điểm IM và BC. Chứng minh MG//SJ

Comments ( 1 )

 1. a) Vì $I$ là trung điểm $AD$ nên $S,G,I$ thẳng hàng.
  Kẻ $AC\cap BD=O$
  Trong tam giác $ACD$ có $DO$ là trung tuyến. Do $N$ là giao điểm $IC$ và $BD$ nên $O,N,D$ thẳng hàng. Lại có $CI$ là trung tuyến của tam giác nên $I$ là trọng tâm $\Delta ACD $
  Từ đó ta có $\dfrac{CN}{CI}=\dfrac{CM}{CD}=\dfrac{2}{3}$ 
  nên theo $Thales$ đảo ta được $MN//ID$
  Lại có $ID//BC$ nên $MN//BC$(1)
  Tương tự trong tam giác $SIC$ ta được $GN//SC$(2)
  Từ (1) và (2) ta được $(MNG)//(SBC)$
  b) Ta có $ID//CJ$
  $\Rightarrow \dfrac{IM}{MJ}=\dfrac{MD}{MC}=\dfrac 1 2$
  $\Rightarrow \dfrac{IM}{IJ}=\dfrac 1 3$
  Trong tam giác $ISJ$ ta có:
  $\dfrac{IM}{IJ}=\dfrac 1 3=\dfrac{IG}{IS}$
  $\Rightarrow MG//SJ$

  toan-lop-11-cho-hinh-chop-s-abcd-co-day-la-hinh-binh-hanh-goi-g-la-trong-tam-tam-giac-sad-i-la-t

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )