Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: tìm m để y =(2m-1)x +m-2 cắt y=2x+3 trên trục hoành

Toán Lớp 9: tìm m để y =(2m-1)x +m-2
cắt y=2x+3 trên trục hoành

Comments ( 2 )

 1. Lời giải.
  (1) y=(2m-1)x+m-2
  (2)y=2x+3
  Điều kiện để (1) cắt (2) <=>2m-1\ne2<=>m\ne3/2
  Để (1) cắt (2) tại một điểm trên trục hoành <=>m\ne1/2,m\ne0
  Hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm trên trục hoành =>y=0
  Thay vào (2) ta được 0=2x+3=>x=-3/2
  Thay x=-3/2 vào (1) ta được: 0=(2m-1).(-3/2)+m-2
   <=>0=-3m+3/2+m-2
  <=>0=-2m-1/2
  <=>-2m=1/2
  <=>m=-1/4(tmdk)
  Vậy m=-1/4.

 2. Giải đáp:
  m=-1/4 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Để đường thẳng y=(2m-1)x+m-2 cắt đường thẳng y=2x+3
  =>a\ne a'<=>2m-1\ne 2
  <=>2m\ne 3<=>m\ne 3/2
  Vì hai đường thẳng cắt nhau tại điểm thuộc trục hoành
  =>y=0
  =>2x+3=0
  =>2x=-3
  =>x=-3/2
  Thay x=-3/2;y=0 vào y=(2m-1)x+m-2
  =>(2m-1).{-3}/2+m-2=0
  =>-3m+3/2+m-2=0
  =>-2m=1/2
  =>m=-1/4\ (thỏa\ mãn)
  Vậy m=-1/4 thì hai đường thẳng đã cho cắt nhau tại một điểm trên trục hoành.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )