Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có AB=9cm,AC=12cm,BC=15cm,vẽ trung tuyến AM.Trên tia đối MA lấy D sao cho MD=MA a) Chứng tỏ tam giác ABC là tam giác

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có AB=9cm,AC=12cm,BC=15cm,vẽ trung tuyến AM.Trên tia đối MA lấy D sao cho MD=MA
a) Chứng tỏ tam giác ABC là tam giác vuông.
b) Chứng minh MAB = MDC.
c) Gọi K là trung điểm của AC chứng minh KD = KB.
d) KD cắt BC tịa I, KB cắt AD tại N chứng minh KNI cân.
Giúp mình với mọi người ơi

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) Ta có BC^2=225
                AB^2+AC^2=225
  => BC^2=AB^2+AC^2=> Tam giác ABC vuông tại A
  b) Xét tam giác AMB và tam giác DMC có BM=CM
                                                                      AM=DM
                                                                      AMB=DMC
  => Tam giác AMB= tam giác DMC=> MAB=MDC
  c) Vì tam giác AMB= tam giác DMC=> AB=CD
   Vì MAB=MDC mà 2 góc này ở vị trí SLT => AB//CD mà AB vuông góc vs AC => CD vuông góc vs AC => DCK=90 độ
  Xét tam giác BAK và tam giác DCK có BAK=DCK=90 độ
                                                              AB=DC
                                                               AK=CK
  => Tam giác BAK=tam giác DCK=> KB=KD
  d) Vì tam giác BAK= tam giác DCK=> BKA=DKC
  Xét tam giác ABC và tam giác CDA có AC chung
                                                              AB=CD
                                                               BAC=DCA=90 độ
  => Tam giác ABC= tam giác CDA=> CAD=ACB
  Xét tam giác AKN và tam giác CKI có AK=CK
                                                              NAK=IKC(cmt)
                                                              NAK=ICK(cmt)
  => Tam giác AKN=tam giác CKI=> KN=KI=>Tam giác KNI cân tại K
  Vote mk câu trả lời hay nhất nha lm ơn đấy :((

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Nhân