Toán Lớp 8: Tìm x: (gt chi tiết giùm mik ạ) $3(1-4x)(x-1)+4(3x-2)(x+3)=-27$

Toán Lớp 8: Tìm x: (gt chi tiết giùm mik ạ)
$3(1-4x)(x-1)+4(3x-2)(x+3)=-27$

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   x=0
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   3(1-4x)(x-1)+4(3x-2)(x+3)=-27
  ⇔(3-12x)(x-1)+(12x-8)(x+3)=-27
  ⇔3x-3-12x^2+12x+12x^2+36x-8x-24=-27
  ⇔(-12x^2+12x^2)+(3x+12x+36x-8x)+(-3-24)=-27
  ⇔43x-27=-27
  ⇔43x=(-27)+27
  ⇔43x=0
  ⇔x=0
  Vậy x=0

  Trả lời

Viết một bình luận