Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: thi lớp 9 rùi huhu Cho ∆ABC vuông tại A, biết biết góc B = 60 độ ; AB = 10cm, đường cao AH (H phụ thuộc BC) a) Tính AH; HC b) Gọi D là

Toán Lớp 9: thi lớp 9 rùi huhu
Cho ∆ABC vuông tại A, biết biết góc B = 60 độ ; AB = 10cm, đường cao AH (H phụ thuộc BC)
a) Tính AH; HC
b) Gọi D là chân đường vuông góc kẻ từ H đến AC (D phụ thuộc AC).
Chứng minh $HD^{2}$ $= DA.DC$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )