Toán Lớp 9: Cho A= (√7 – 2)/(7 + 2√7) ; B= 1/(√7 +2) ; C= 1/√7 . Tính S = A – B + C

Toán Lớp 9: Cho A= (√7 – 2)/(7 + 2√7) ; B= 1/(√7 +2) ; C= 1/√7 . Tính S = A – B + C

0 bình luận về “Toán Lớp 9: Cho A= (√7 – 2)/(7 + 2√7) ; B= 1/(√7 +2) ; C= 1/√7 . Tính S = A – B + C”

 1. Giải đáp:
  S=1/(\sqrt7+2)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   A=(\sqrt7-2)/(7+2\sqrt7)
  B=1/(\sqrt7+2)
  C=1/\sqrt7
  ⇒S=A-B+C
  =(\sqrt7-2)/(7+2\sqrt7)-1/(\sqrt7+2)+1/\sqrt7
  =(\sqrt7-2)/(\sqrt7(\sqrt7+2))-1/(\sqrt7+2)+1/\sqrt7
  =((\sqrt7-2)+(-\sqrt7)+(\sqrt7+2))/(\sqrt7(\sqrt7+2))
  =((\sqrt7-\sqrt7+\sqrt7)+(-2+2))/(\sqrt7(\sqrt7+2))
  =(\sqrt7)/(\sqrt7(\sqrt7+2))
  =1/(\sqrt7+2)
  Vậy S=1/(\sqrt7+2)

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   S = A – B + C
   = ($\frac{\sqrt[]{7} – 2}{7 + 2\sqrt[]{7} }$  – $\frac{1}{\sqrt[]{7}  + 2}$  + $\frac{1}{\sqrt[]{7} }$ 
  = $\frac{\sqrt[]{7} – 2 – \sqrt[]{7} + \sqrt[]{7} +2}{\sqrt[]{7} .(\sqrt[]{7} + 2)}$
  = $\frac{\sqrt[]{7} }{\sqrt[]{7} .(\sqrt[]{7}  + 2)}$ 
  = $\frac{1}{\sqrt[]{7}  + 2}$ 

Viết một bình luận