Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Phát biểu nào sau đây là SAI? A. Tam giác vuông có góc 60o là nửa tam giác đều. B. Tam giác vuông có góc 45o là tam giác vuông cân. C.

Toán Lớp 9: Phát biểu nào sau đây là SAI?
A. Tam giác vuông có góc 60o là nửa tam giác đều.
B. Tam giác vuông có góc 45o là tam giác vuông cân.
C. Trong tam giác vuông cân, cạnh huyền gấp đôi cạnh góc vuông.
D. Trong nửa tam giác đều, cạnh góc vuông dài gấp căn3 lần cạnh góc vuông ngắn.

Comments ( 2 )

 1. $\text{Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:}$
  Chọn $C$ vì: Dựng $ΔABC$ vuông cận tại $A$
  Trong tam giác vuông cân $ABC:$
  $BC²=2AB² ⇔ BC=AB.√2$
  $⇒ BC$ không thể gấp đôi $AB$
  ⇒ Cạnh huyền không thể gấp đôi cạnh góc vuông

 2. Phát biểu nào sau đây là SAI?
  A. Tam giác vuông có góc 60o là nửa tam giác đều.
  B. Tam giác vuông có góc 45o là tam giác vuông cân.
  C. Trong tam giác vuông cân, cạnh huyền gấp đôi cạnh góc vuông.
  D. Trong nửa tam giác đều, cạnh góc vuông dài gấp căn3 lần cạnh góc vuông ngắn.
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )