Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Tổng của hai số lẻ là 216. Tìm hai số đó. Biết giữa chúng có 5 số chẵn

Toán Lớp 4: Tổng của hai số lẻ là 216. Tìm hai số đó. Biết giữa chúng có 5 số chẵn

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Hiệu của chúng là:
  5 × 2 = 10
  Số lớn là:
  (216 + 10) ÷ 2 = 113
  Số bé là:
  216 – 113 = 103
  Đáp số: Số lớn: 113 ; Số bé: 103
  vì cách  nhau 5 số
   

 2. Hiệu của chúng là:
  5 × 2 = 10
  Số lớn là:
  (216 + 10) ÷ 2 = 113
  Số bé là:
  216 – 113 = 103
  Đáp số: Số lớn: 113 ; Số bé: 103
  @RoaThieuNangUwU
  $#Hoidap247$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thúy Mai