Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Bạn An đạp xe từ nhà (điểm A) đến trường (điểm B ) phải leo lên và xuống một con dốc AC = 306 m , góc A bằng 6 độ , góc B = 4 độ , chi

Toán Lớp 9: Bạn An đạp xe từ nhà (điểm A) đến trường (điểm B ) phải leo lên và xuống một con dốc
AC = 306 m , góc A bằng 6 độ , góc B = 4 độ , chiều cao h của dốc là bao nhiêu

Comments ( 2 )

 1. sinA=(AH)/(AC)
  ⇔sin6=(AH)/(306)
  ⇔AH=sin6.306
  ⇔AH≈32(m)
  sinB=(AH)/(BC)
  sin4=(32)/(BC)
  ⇔BC=(32)/(sin4)
  ⇔BC≈459(m)
   

 2. Giải đáp:
  CH~~32(m)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi CH là chiều cao h của con dốc và CH\botAB
  Xét tam giác vuông AHC có:
  sin A={CH}/{AC}
  <=>sin 6^o={CH}/306
  <=> CH=306.sin 6^o
  <=>CH~~32(m)

  toan-lop-9-ban-an-dap-e-tu-nha-diem-a-den-truong-diem-b-phai-leo-len-va-uong-mot-con-doc-ac-306

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Mỹ anh