Toán Lớp 8: Phân tích đa thức sau thành nhân tử : a , 5x-10 c x²–xy + x-y b x²-9 d x² + 2x +1

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức sau thành nhân tử :
a , 5x-10 c x²–xy + x-y
b x²-9 d x² + 2x +1

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Phân tích đa thức sau thành nhân tử : a , 5x-10 c x²–xy + x-y b x²-9 d x² + 2x +1”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) 5x-10
  =5(x-2)
  b) x^2-xy+x-y
  =x(x-y)+(x-y)
  =(x-y)(x+1)
  c) x^2-9
  =x^2-3^2
  =(x-3)(x+3)
  Áp dụng hằng đẳng thức : a^2-b^2=(a-b)(a+b)
  d) x^2+2x+1
  =x^2+2.x.1+1^2
  =(x+1)^2
  Áp dụng hằng đẳng thức : (a+b)^2=a^2+2ab+b^2

Viết một bình luận