Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Thay số a,b để 392a4b chia hết cho 45 Hép mi

Toán Lớp 6: Thay số a,b để 392a4b chia hết cho 45
Hép mi

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:

  $\text{Thay số a,b để 392a4b chia hết cho 45}$

  ok mik sẽ làm :

  áp dụng công thức :

  dấu hiệu chia hết cho 45 là Đồng thời chia hết cho 5 và 9.

  rồi mik sẽ thay đổi số: 

  vì chia hết cho 5 nên B phải là 5,0392a4b

  chúng ta chưa sác định dc nên phải tính A

  mà tổng của 392a4b = 18 }

  nên số chia hết tiếp theo sẽ là 27

  dzậy A là : 9

          B là : 0 

  Vì nếu ghép vô : 392a4b sẽ thành 392940

  tổng của 392940 là 27 mà lại chia hết cho 5,9 nên

  $\text{392940 là đáp án của mik}$

  $\sqrt[theflash]{khangdo82}$

  chú thích : in đậm là cần quan tâm Latex là ko có j

 2. Để 392a4b chia hết cho 45 thì số đó phải chia hết cho 5 và 9

  để 392a4b chia hết cho 5 thì b = 0 hoặc 5

  Nếu b = 0 thì

  3 + 9 + 2 + a + 4 + 0 = a + 18 chia hết cho 9

  ⇒ a = 0 ; 9

  Nếu b = 5 thì

  3 + 9 + 2 + a + 4 + 5 = a + 23 chia hết cho 9

  ⇒ a = 4

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Hòa Tâm