Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một người đi bộ từ A với vận tốc 4,5 km/h và đến B lúc 12 giờ. Biết quãng đường AB dài 14,4 km. Hỏi người đó đi từ A lúc mấy giờ, biết

Toán Lớp 5: Một người đi bộ từ A với vận tốc 4,5 km/h và đến B lúc 12 giờ. Biết quãng đường AB dài 14,4 km.
Hỏi người đó đi từ A lúc mấy giờ, biết dọc đường có dừng lại mất 40 phút

Comments ( 2 )

 1. $#QLinkVN$
  Thời gian để người đó đi từ A đến B là:
  \frac{14,4}{4,5}=3,2 (giờ)
  Đổi 3,2 giờ = 3 giờ 12 phút
  Thời gian để người đó tốn kể cả thời gian dừng lại là:
  3 giờ 12 phút + 40 phút = 3 giờ 52 phút
  Người đó bắt đầu đi từ A vào lúc:
  12 giờ – 3 giờ 52 phút = 8 giờ 8 phút.
  Đáp số: 8 giờ 8 phút.

 2. Giải:
  Thời gian người đó đi bộ là:
  14,4 : 4,5 = 3,2 ( giờ )= 3 giờ 12 phút 
  Cả thời gian nghỉ, người đó đi hết quãng đường AB là :
  3 giờ 12 phút  + 40 phút = 3 giờ 52 phút 
  Người đó đi từ A lúc số giờ là:
  12 giờ – 3 giờ 52 phút = 8 giờ 8 phút
  Đáp số : 8 giờ 8 phút

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )