Toán Lớp 7: 1. Cho f(x) = ax + b có 2 nghiệm phân biệt m,n. CM : a = b = 0 2. Cho `f(x) = x^2 + ax + b` . Biết `f(1) = 2; f(2) = 3` Tính `(f(7) – f

By Linh

Toán Lớp 7: 1. Cho f(x) = ax + b có 2 nghiệm phân biệt m,n. CM : a = b = 0
2. Cho f(x) = x^2 + ax + b . Biết f(1) = 2; f(2) = 3 Tính (f(7) – f(-8))/15
Giúp nha ^^

0 bình luận về “Toán Lớp 7: 1. Cho f(x) = ax + b có 2 nghiệm phân biệt m,n. CM : a = b = 0 2. Cho `f(x) = x^2 + ax + b` . Biết `f(1) = 2; f(2) = 3` Tính `(f(7) – f”

 1. Giải đáp + giải thích các bước giải:
  1. Vì m,n là hai nghiệm phân biệt của f(x)
  ->am+b=0=an+b
  ->am+b=an+b
  ->am=an
  ->am-an=0
  ->a(m-n)=0
  ->\(\left[ \begin{array}{l}a=0\\m-n=0\end{array} \right.\) 
  ->\(\left[ \begin{array}{l}a=0\\m=n \text{ (Vô lý vì } m,n \text{ phân biệt)}\end{array} \right.\) 
  ->a=0
  Với a=0->0.m+b=0
  ->b=0
  Vậy a=b=0
  2. f(1)=2
  ->1^2+a.1+b=2
  ->a+b=1
  f(2)=3
  ->2^2+a.2+b=3
  ->4+2a+b=3
  ->2a+b=-1
  ->a+b+a=-1
  mà a+b=1
  ->1+a=-1
  ->a=-2
  mà a+b=1
  ->b=1-a=1-(-2)=3
  Vậy f(x)=x^2-2x+3
  f(7)=7^2-2.7+3=38
  f(-8)=(-8)^2+(-2).(-8)+3=83
  ->(f(7)-f(-8))/15=(38-83)/15=-3

  Trả lời

Viết một bình luận