Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: tìm giá trị lớn nhất của P=xy biết x+y=10

Toán Lớp 8: tìm giá trị lớn nhất của P=xy biết x+y=10

Comments ( 2 )

 1. $\textit{Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:}$
  $x+y=10$
  $⇒x=10-y$
  $⇒P=(10-y)y$
  $⇒P=10y-y^2$
  $⇒P=25+10y-y^2-25$
  $⇒P=25-(y^2-10y+25)$
  $P=25-(y-5)^2=0$
  $\text{Dấu “=” xảy ra khi $(y-5)^2=0$}$
  $⇔y-5=0$
  $⇔y=5$
  $⇒x=5$
  $\text{Vậy GTLN của P = 25 khi $x=y=5$}$
   

 2. $\\$
  Giải đáp + giải thích các bước giải :
  x+y=10
  => y=10-x
  P=xy
  =>P=x(10-x)
  =>P=10x – x^2
  =>P=-(x^2 – 2 . x . 5 +5^2 – 25)
  =>P=-(x-5)^2+25
  Nhận xét : $(x-5)^2 \geqslant 0∀x$
  $⇒ – (x-5)^2+25 \leqslant 25∀x$
  $⇒P \leqslant 25∀x$
  Dấu “=” xảy ra khi :
  (x-5)^2=0⇔ x-5=0⇔x=5
  Do đó : y=10-5=5
  Vậy max P=25 ⇔x=y=5
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )