Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Đường thăng y= ax+b song song với đường thăng y= – 3x và qua điểm N(1;-4) thì giá trị của b là: A. b=2 B. b= 2 C. b=1 D. b= -1

Toán Lớp 9: Đường thăng y= ax+b song song với đường thăng y= – 3x và qua điểm
N(1;-4) thì giá trị của b là:
A. b=2
B. b= 2
C. b=1
D. b= -1

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp +Lời giải và giải thích chi tiết:
  Theo giả thiết đường thẳng y = ax + b // đường thẳng y = -3x
  ⇒ a = -3 ⇒ Ta được hàm số y = -3x + b
  Vì đường thẳng đi qua điểm N(1; -4) thay x = 1 và y = -4 vào hàm số ta được:
  -4 = -3. 1 + b
  <=> -4 = -3 + b
  <=> b = -1
  → D

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )