Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: 50đ đẹp và đầy đủ nha Vẽ sơ đồ tư duy tổng kết 3 Trường hợp bằng nhau của tam giác

Toán Lớp 7: 50đ đẹp và đầy đủ nha
Vẽ sơ đồ tư duy tổng kết 3 Trường hợp bằng nhau của tam giác

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:Chứng minh hai tam giác bằng nhau
  • 1. Các trường hợp bằng nhau của tam giác
   • a) Trường hợp 1: cạnh – cạnh – cạnh:
   • b) Trường hợp 2: cạnh – góc – cạnh:
   • c) Trường hợp 3: góc – cạnh – góc:
  • 2. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
   • a) Trường hợp 1: cạnh – cạnh – cạnh
   • b) Trường hợp 2: cạnh – góc – cạnh
   • c) Trường hợp 3: góc – cạnh – góc:
   
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Hòa Tâm