Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: chứng minh a=b thì `a^2` = `b^2` và `(1/3)a`=`(1/3)b`

Toán Lớp 9: chứng minh a=b thì a^2 = b^2 và (1/3)a=(1/3)b

Comments ( 2 )

 1. Đáp án:
   
  Giải thích các bước giải:
   

  toan-lop-9-chung-minh-a-b-thi-a-2-b-2-va-1-3-a-1-3-b

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  + a=b
  <=>a^2=b^2 (Bình phương hai vế)
  + a=b
  <=>1/3a=1/3b (nhân cả hai vế với 1/3)

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Khánh Ly