Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC vuông tại A, có đường cao là HB=9cm, HC=16cm. a) Tính AB, AC, AH. b) Gọi D và E lần lượt là hình chiếu vuông góc của

Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC vuông tại A, có đường cao là HB=9cm, HC=16cm.
a) Tính AB, AC, AH.
b) Gọi D và E lần lượt là hình chiếu vuông góc của H trên AC. Tứ giác ADHE là hình gì ?
c) Tính chu vi và diện tích của tứ giác ADHE.
d) Tính chu vi và diện tích của tứ giác BDEC.
Mọi người ơi em cần gấp lắm luôn ạ ;-; Mong mọi người giúp đỡ em với !

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a,Ta có: BC=HB+HC=9+16=25cm
  Theo hệ thức lượng trong tam giác vuông:
  AB²=BH·BC=9·25=225 ⇒AB=15cm
  AC²=HC·BC=16·25=400 ⇒AC=20cm
  Theo Py-ta-go ta có:
  AH²+BH²=AB²
  ⇔ AH²+9²=15²
  ⇒AH²=144 ⇒AH=12cm
  b, Tứ giác ADHE có: $\widehat{BAC}$=$\widehat{HDA}$=$\widehat{HEA}$=90
  ⇒ ADHE là hình chữ nhật
  c, Theo hệ thức lượng trong tam giác vuông:
  AH²=AD·AB
  ⇔ 12²=AD·15
  ⇒ AD=9,6cm
  AH²=AE·AC
  ⇔ 12²=AE·20
  ⇒ AE=7,2cm
  Chu vi của tứ giác ADHE: 2(AD+AE)=2(9,6+7,2)=33,6cm
  Diện tích của tứ giác ADHE: AD.AE= 9,6.7,2=69,12cm²
  d,Vì ADHE là hình chữ nhật
  ⇒ DE=AH=12cm
  Ta có: AB=AD+BD
  ⇔ 15=9,6+BD
  ⇒ BD=5,4cm
  Lại có: AC=AE+CE
  ⇔ 20=7,2+CE
  ⇒ CE=12,8cm
  ⇒ Chu vi của tứ giác BDEC: DE+BD+CE+BC=12+5,4+12,8+25=55,2cm
  Ta có:
  $S_{ADE}$ =$\frac{1}{2}$.AD.AE= $\frac{1}{2}$.9,6.7,2=34,56cm²
  $S_{ABC}$ =$\frac{1}{2}$.AB.AC= $\frac{1}{2}$.15.20=150cm²
  ⇒ Diện tích của tứ giác BDEC: $S_{ABC}$-$S_{ADE}$=150-34,56=115,44cm²

  Trả lời

Viết một bình luận