Toán Lớp 9: Cho đường tròn (O; r) nội tiếp tam giác ABC vuông tại A. Chứng minh rằng r =p -a , trong đó p là nửa chu vi tam giác, a là độ dài cạnh

By Mai Lan

Toán Lớp 9: Cho đường tròn (O; r) nội tiếp tam giác ABC vuông tại A. Chứng minh rằng
r =p -a , trong đó p là nửa chu vi tam giác, a là độ dài cạnh huyền.

0 bình luận về “Toán Lớp 9: Cho đường tròn (O; r) nội tiếp tam giác ABC vuông tại A. Chứng minh rằng r =p -a , trong đó p là nửa chu vi tam giác, a là độ dài cạnh”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có:
  $S_{ABC}=pr=\dfrac12bc$
  Mà $p^2-ap=p(p-a)=\dfrac{a+b+c}2(\dfrac{a+b+c}2-a)$
  $\to p^2-ap=\dfrac{a+b+c}2\cdot \dfrac{b+c-a}2$
  $\to p^2-ap=\dfrac{(b+c+a)(b+c-a)}4$
  $\to p^2-ap=\dfrac{(b+c)^2-a^2}4$
  $\to p^2-ap=\dfrac{(b^2+c^2+2bc)-a^2}4$
  $\to p^2-ap=\dfrac{(a^2+2bc)-a^2}4$
  $\to p^2-ap=\dfrac{2bc}4$
  $\to p^2-ap=\dfrac12bc$
  $\to p^2-ap=pr$
  $\to p(p-a)=pr$
  $\to p-a=r$
  $\to đpcm$

  Trả lời

Viết một bình luận