Toán Lớp 9: Các Căn bậc hai của 25 là A.5 B.-5 C.+-5 D.+-25

Toán Lớp 9: Các Căn bậc hai của 25 là
A.5
B.-5
C.+-5
D.+-25

TRẢ LỜI

Viết một bình luận