Toán Lớp 6: Tìm x , biết : `1^3 + 2^3 + … + 10^3 = ( x + 1 )^2`

By Cẩm Thúy

Toán Lớp 6: Tìm x , biết :
1^3 + 2^3 + … + 10^3 = ( x + 1 )^2
Viết một bình luận