Toán Lớp 4: Câu 2 : Tính giá trị biểu thức sau 326-(57×y) với y=3

Toán Lớp 4: Câu 2 : Tính giá trị biểu thức sau
326-(57×y) với y=3

TRẢ LỜI

Viết một bình luận