Toán Lớp 7: Cho hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 3 thì y = – 6. a) Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x; b) Hãy biểu diễn

Toán Lớp 7: Cho hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 3 thì y = – 6.
a) Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x;
b) Hãy biểu diễn y theo x;
c) Tính giá trị y khi x = 1; x = 2.

TRẢ LỜI

 1. Lời giải chi tiết:
  a) Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên y=k.x (k\ne0)
  Theo bài ra, ta có: x=3 thì y=-6
  =>-6=k.3
  =>k=-6:3
  =>k=-2
  Vậy hệ số tỉ lệ k của y đối với x là -2
  b) Biểu diễn y theo x:
               y=-2x
  c) Khi x=1 thì y=-2.1=-2
  Khi x=2 thì y=-2.2=-4

  Trả lời

Viết một bình luận