Toán Lớp 7: Cho hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 3 thì y = – 6. a) Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x; b) Hãy biểu diễn

By Trang

Toán Lớp 7: Cho hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 3 thì y = – 6.
a) Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x;
b) Hãy biểu diễn y theo x;
c) Tính giá trị y khi x = 1; x = 2.
Viết một bình luận