Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 3 thì y = – 6. a) Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x; b) Hãy biểu diễn

Toán Lớp 7: Cho hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 3 thì y = – 6.
a) Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x;
b) Hãy biểu diễn y theo x;
c) Tính giá trị y khi x = 1; x = 2.

Comments ( 2 )

 1. Lời giải chi tiết:
  a) Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên y=k.x (k\ne0)
  Theo bài ra, ta có: x=3 thì y=-6
  =>-6=k.3
  =>k=-6:3
  =>k=-2
  Vậy hệ số tỉ lệ k của y đối với x là -2
  b) Biểu diễn y theo x:
               y=-2x
  c) Khi x=1 thì y=-2.1=-2
  Khi x=2 thì y=-2.2=-4

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có:
  y=k.x
  Mà y=3; x=-6
  => 3=k.(-6)
  => k=-1/2
  b, y=-1/2 . x
  c, Khi x=1
  => y=-1/2 . 1
  => y=-1/2
  Khi x=2
  => y=-1/2 . 2
  => y=-1

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Trang