Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: a)x^4-5x^2-14=0 b){3x-2y=4 , 2x+y=5

Toán Lớp 9: a)x^4-5x^2-14=0
b){3x-2y=4 , 2x+y=5

Comments ( 2 )

 1. a) x^4-5x^2-14=0   (1)
  Đặt x^2=t  (t\geq0) $(*)$   
  (1)=>t^2-5t-14=0
  Delta=(-5)^2-4.1.(-14)=81>0
  Do đó phương trình có 2 nghiệm phân biệt
  t_1=frac{5+\sqrt{81}}{2}=7   text{(tmđk)}
  t_2=frac{5-\sqrt{81}}{2}=-2    text{(ktmđk)}
  +) Thay t=7 vào $(*)$ ta được:
  x^2=7
  <=>x=±\sqrt{7}
  Vậy phương trình (1) có tập nghiệm S={\sqrt{7};-\sqrt{7}}
  b) (2) $\begin{cases}3x-2y=4\\2x+y=5\end{cases}$
  <=> $\begin{cases}3x-2y=4\\4x+2y=10\end{cases}$<=>$\begin{cases}7x=14\\2x+y=5\end{cases}$
  <=> $\begin{cases}x=2\\2.2+y=5\end{cases}$<=>$\begin{cases}x=2\\y=1\end{cases}$
  Vậy hệ phương trình (2) có nghiệm duy nhất (x;y)=(2;1)

 2. Giải đáp + giải thích các bước giải:
  a) x^4-5x^2-14=0
  Đặt x^2=a>=0, phương trình trở thành:
  a^2-5a-14=0
  ->a^2-7a+2a-14=0
  ->a(a-7)+2(a-7)=0
  ->(a+2)(a-7)=0
  ->\(\left[ \begin{array}{l}a=-2(KTM)\\a=7\end{array} \right.\) 
  ->x^2=7
  ->x=±\sqrt{7}
  Vậy S={±\sqrt{7}}
  b) $ \left\{\begin{matrix} 3x-2y=4\\2x+y=5 \end{matrix}\right.\\\to \left\{\begin{matrix} 3x-2y=4\\4x+2y=10 \end{matrix}\right. \\\to \left\{\begin{matrix} 3x-2y+4x+2y=4+10\\2x+y=5\end{matrix}\right. \\\to \left\{\begin{matrix} 7x=14\\2x+y=5\end{matrix}\right.\\\to \left\{\begin{matrix} x=2\\y=1 \end{matrix}\right.$
  Vậy (x;y)=(2;1)

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )