Toán Lớp 5: Biết rằng 3/5 diện tích trồng nhãn của 1 xã là 6ha. Hỏi diện tích trồng nhãn của xã đó bằng bao nhiêu mét vuông ?

Toán Lớp 5: Biết rằng 3/5 diện tích trồng nhãn của 1 xã là 6ha. Hỏi diện tích trồng nhãn của xã đó bằng bao nhiêu mét vuông ?

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi: 6ha=60000(m²)
  Diện tích trồng nhãn của xã đó bằng số mét vuông là:
         60000:3/5=100000 ( m² )
                  Đáp số: 100000 (m²)

  Trả lời

Viết một bình luận