Toán Lớp 6: lịch cập cảng của ba tàu như sau:tàu thứ nhất cứ 10 ngày cập cảng 1 lần, tàu thứ 2 cứ 12 ngày cập cảng một lần,tàu thứ 3 cứ 15 ngày cập

Toán Lớp 6: lịch cập cảng của ba tàu như sau:tàu thứ nhất cứ 10 ngày cập cảng 1 lần, tàu thứ 2 cứ 12 ngày cập cảng một lần,tàu thứ 3 cứ 15 ngày cập cảng một lần.Vào một ngày nào đó,b tàu cùng cập cảng.hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì cả ba tàu cùng cập cảng

TRẢ LỜI

 1. Giải:
  Gọi ngày cả ba tàu cùng cập cảng là x (x ∈ N)
  Ta có:
  x ⋮ 10
  x ⋮ 12
  x ⋮ 15
  x nhỏ nhất
  ⇒ x ∈ BCNN ( 10; 12; 15 )
  10=2.5
  12=22.3
  15=3.5
  ⇒ BCNN(10;12;15)=22.3.5=60
  Vậy sau ít nhất 60 ngày thì ba tàu lại cùng cập cảng.
   @itsedu

  Trả lời

Viết một bình luận