Toán Lớp 5: Tính nhanh: 1 – 2 +3 – 4 + 5 – 6 + 7 – 8 + 9 – …… – 2018 + 2019 =?

Toán Lớp 5: Tính nhanh:
1 – 2 +3 – 4 + 5 – 6 + 7 – 8 + 9 – …… – 2018 + 2019 =?

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   1-2+3-4+5-6+…+2019
   =(1-2)+(3-4)+(4-5)+…+(2017-2018)+2019
   =(-1)+(-1)+(-1)+…+(-1)+2019   (1009 số -1)
   =1009x(-1)+2019
   =-1009+2019 
   =1010
  cho mình 5 * và câu trả lời hay nhất nha

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  1 – 2 +3 – 4 + 5 – 6 + 7 – 8 + 9 – …… – 2018 + 2019
  = (1 – 2) + (3 – 4) + (5 – 6) + (7 – 8) + (9 – 10) + …… + (2017 – 2018) + 2019
  = -1 + (-1) + (-1) + …  (-1) + 2019 (có 1009 cặp số và dư 1 số hạng)
  = -1 . 1009 + 2019
  = -1009 + 2019
  = 1010

  Trả lời

Viết một bình luận