Toán Lớp 9: x^2-2(m+1)x+m^2+2=0 Tìm m để pt có 2 nghiệm pb x1;x2 thỏa mãn: x1^2+2(m+1)x2=12m+2 Mọi người giúp e với ạ

By Bảo Anh

Toán Lớp 9: x^2-2(m+1)x+m^2+2=0
Tìm m để pt có 2 nghiệm pb x1;x2 thỏa mãn: x1^2+2(m+1)x2=12m+2
Mọi người giúp e với ạ

0 bình luận về “Toán Lớp 9: x^2-2(m+1)x+m^2+2=0 Tìm m để pt có 2 nghiệm pb x1;x2 thỏa mãn: x1^2+2(m+1)x2=12m+2 Mọi người giúp e với ạ”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   x^2-2(m+1)x+m^2+2=0
  Có a=1;b’=(-2(m+1))/(2)=-(m+1);c=m^2+2
  Δ’=(-(m+1))^2-(m^2+2)
  =m^2+2m+1-m^2-2
  =2m-1
  Phương trình có hai nghiệm phân biệt 
  ⇔Δ’>0⇔2m-1>0⇔m>1/2
   Với m>1/2 Theo Viet ta có:
  x_1+x_2=-b/a=2(m+1)
  x_1.x_2=c/a=m^2+2
  +)x_1^2+2(m+1).x_2=12m+2
  <=>x_1^2+(x_1+x_2).x_2=12m+2(Vì:x_1+x_2=2.(m+1))
  <=>x_1^2+x_2^2+x_1.x_2=12m+2
  <=>x_1^2+2x_1.x_2+x_2^2-2x_1x_2+x_2.x_2=12m+2
  <=>(x_1+x_2)^2-x_1.x_2=12m+2
  <=>(2.(m+1))^2-(m^2+2)=12m+2
  <=>4.(m^2+2m+1)-m^2-2=12m+2
  <=>4m^2+8m+4-m^2-2-12m-2=0
  <=>3m^2-4m=0
  <=>m(3m-4)=0
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}m=0\\3m-4=0\end{array} \right.\)
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}m=0(KTM)\\m=\dfrac{4}{3}(TMĐK:m>\dfrac{1}{2})\end{array} \right.\) 
  Vậy m=4/3 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1;x_2 
  tm: x_1^2+2(m+1).x_2=12m+2

  Trả lời
 2. x^2-2(m+1)x+m^2+2=0
  Delta’=[-(m+1)]^2-(m^2+2)
  =m^2+2m+1-m^2-2
  =2m-1
  Để phương trình có 2 nghiệm phân biệt thì: Delta’>0
  <=>2m-1>0
  <=>2m>1
  <=>m>1/2
  Khi đó theo hệ thức Vi – ét ta có: $\begin{cases}x_1+x_2=2(m+1)\\x_1x_2=m^2+2\end{cases}$
  Lại có: x_1^2+2(m+1)x_2=12m+2
  =>x_1^2+(x_1+x_2)x_2=12m+2
  <=>x_1^2+x_1x_2+x_2^2=12m+2
  <=>x_1^2+2x_1x_2+x_2^2-2x_1x_2+x_1x_2=12m+2
  <=>(x_1+x_2)^2-x_1x_2=12m+2
  =>[2(m+1)]^2-(m^2+2)=12m+2
  <=>4(m^2+2m+1)-m^2-2=12m+2
  <=>4m^2+8m+4-m^2-2=12m+2
  <=>3m^2+8m+2=12m+2
  <=>3m^2-4m=0
  <=>m(3m-4)=0
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}m=0\\3m-4=0\end{array} \right.\)<=> \(\left[ \begin{array}{l}m=0(\text{loại})\\m=\dfrac{4}{3}(\text{nhận})\end{array} \right.\) 
  Vậy m=4/3 là giá trị cần tìm.

  Trả lời

Viết một bình luận