Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 2: Trong một phép trừ có hiệu bằng 42 nếu giữ nguyên số bị trừ và thêm số trừ 8 đơn vị hiệu mới bằng bao nhiêu

Toán Lớp 2: Trong một phép trừ có hiệu bằng 42 nếu giữ nguyên số bị trừ và thêm số trừ 8 đơn vị hiệu mới bằng bao nhiêu

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  $=$ $34$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta thấy: Nếu ta giữ nguyên số trừ $($$42$$)$ và thêm $8$ đơn vị hiệu tức là trừ cho $8$ nên:
   Hiệu mới là: 
  $42$ $-$ $8$ $=$ $34$
  Đáp số: $34$
  $@Aqua$~$Shun$~

 2. Nhận xét : Nếu giữ nguyên số bị trừ và thêm số trừ 8 đơn vị hiệu giảm đi 8 đơn vị .
        Hiệu mới là :
        42 – 8 = 34
              Đáp số : 34 .

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )