Toán Lớp 2: Trong một phép cộng có tổng bằng 26 nếu thêm vào số hạng thứ nhất 8 đơn vị và giữ nguyên số hạng thứ hai thì tổng mới bằng bao nhiêu

By Dạ Nguyệt

Toán Lớp 2: Trong một phép cộng có tổng bằng 26 nếu thêm vào số hạng thứ nhất 8 đơn vị và giữ nguyên số hạng thứ hai thì tổng mới bằng bao nhiêu

0 bình luận về “Toán Lớp 2: Trong một phép cộng có tổng bằng 26 nếu thêm vào số hạng thứ nhất 8 đơn vị và giữ nguyên số hạng thứ hai thì tổng mới bằng bao nhiêu”

 1. nếu thêm vào số hạng thứ nhất 8 đơn vị và giữ nguyên số hạng thứ hai thì tổng mới là:
                            26+8=34
                                  Đ/S:34
  XIN CTLHN
   

  Trả lời

Viết một bình luận