Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 2: Trong một phép cộng có tổng bằng 26 nếu thêm vào số hạng thứ nhất 8 đơn vị và giữ nguyên số hạng thứ hai thì tổng mới bằng bao nhiêu

Toán Lớp 2: Trong một phép cộng có tổng bằng 26 nếu thêm vào số hạng thứ nhất 8 đơn vị và giữ nguyên số hạng thứ hai thì tổng mới bằng bao nhiêu

Comments ( 2 )

 1. nếu thêm vào số hạng thứ nhất 8 đơn vị và giữ nguyên số hạng thứ hai thì tổng mới là:
                            26+8=34
                                  Đ/S:34
  XIN CTLHN
   

 2. Giải
  Tổng mới của 2 số hạng là:
  26 + 8 = 34
  Đáp số: 34
  Xin hay nhất ạ

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )