Toán Lớp 8: . Tìm số nguyên x biết (4-2x).(x+3)>0

By Hòa Tâm

Toán Lớp 8: . Tìm số nguyên x biết (4-2x).(x+3)>0
Viết một bình luận