Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: . Tìm số nguyên x biết (4-2x).(x+3)>0

Toán Lớp 8: . Tìm số nguyên x biết (4-2x).(x+3)>0

Comments ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết+Giải đáp:
  (4-2x).(x+3)>0  với x∈Z
  TH1: {(4-2x>0),(x+3>0):}
  <=>{(-2x>(-4)),(x>(-3)):}
  <=>{(x<2),(x>(-3)):}
  =>-3<x<2
  TH2: {(4-2x<0),(x+3<0):}
  <=>{(-2x<-4),(x<-3):}
  <=>{(x>2),(x<-3):} (Vô lý)
  TH2 (Loại,vì không tìm được x thỏa mãn điều kiện trên)
  Vậy: x∈{-2;-1;0;1}
   

 2. $\\$
  (4-2x)(x+3)>0
  TH1 :
  4-2x>0, x+3>0
  -> 2x < 4,x> -3
  -> x< 2, x> -3
  -> -3 < x < 2
  TH2 :
  4-2x<0, x+3<0
  ->2x>4, x< -3
  -> x>2,x < -3
  -> 2<x< -3 (Loại)
  Do đó : -3<x<2
  Mà x\in ZZ
  ->x\in {-2;-1;0;1}
  Vậy x\in {-2;-1;0;1}

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Hòa Tâm