Toán Lớp 5: câu lạc bộ Em yêu môn toán của một trường Tiểu học có 200 bạn, trong đó có 90 bạn nam. Tính tỉ số phần trăm của số bạn nam và tổng số b

By Thanh Thu

Toán Lớp 5: câu lạc bộ Em yêu môn toán của một trường Tiểu học có 200 bạn, trong đó có 90 bạn nam. Tính tỉ số phần trăm của số bạn nam và tổng số bạn trong câu lạc bộ đó.
Viết một bình luận