Toán Lớp 6: Câu 3 :a.Viết tập hợp A các số tự nhiên là ước của 12 b.Viết tập hợp B là các số nguyên tố nhỏ hơn 30

By Kim Dung

Toán Lớp 6: Câu 3 :a.Viết tập hợp A các số tự nhiên là ước của 12
b.Viết tập hợp B là các số nguyên tố nhỏ hơn 30
Viết một bình luận