Toán Lớp 6: Câu 3 :a.Viết tập hợp A các số tự nhiên là ước của 12 b.Viết tập hợp B là các số nguyên tố nhỏ hơn 30

Toán Lớp 6: Câu 3 :a.Viết tập hợp A các số tự nhiên là ước của 12
b.Viết tập hợp B là các số nguyên tố nhỏ hơn 30

TRẢ LỜI

 1. a) Các ước số tự nhiên của 12 là :Ư( 12 ) = { 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 12 }
  ⇒ A = { 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 12 }
  Vậy , A = { 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 12 }
  b) Các số nguyên tố nhỏ hơn 30 là : 2 , 3 , 5 , 7 , 11 , 13 , 17 , 19 , 23 , 29 .
  ⇒ B = { 2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11 ; 13 ; 17 ; 19 ; 23 ; 29 }
  Vậy , B = { 2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11 ; 13 ; 17 ; 19 ; 23 ; 29 }

  Trả lời

Viết một bình luận