Toán Lớp 8: Tìm giá trị lớn nhất |X-4|×(2-|X-4|)

By Thanh Thu

Toán Lớp 8: Tìm giá trị lớn nhất
|X-4|×(2-|X-4|)

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Tìm giá trị lớn nhất |X-4|×(2-|X-4|)”

 1. Giải đáp:
  A = |x – 4| × (2 – |x – 4|) ≤ (|x – 4| + 2 – |x – 4|)^2/4 = 1 
  Max_A = 1 
  Dấu ”=” xảy ra khi : 
  |x – 4| = 2 – |x – 4|
  → |x – 4| = 1 
  ⇒ x = 5 hoặc x = 3 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời
 2. *Giải đáp:
  GTLN của biểu thức đó là 1 ⇔$\left \{ {{x=5} \atop {x=3}} \right.$  
  *Lời giải và giải thích chi tiết: 
  Đặt A =|x-4|×(2-|x-4|)
  TH1: x ≥ 4
  ⇒ A= (x4)(2x+4)=(x4)(6x)
        =+10x24
        =(10x+25)+1
        =(x5+1 1
  Dấu “=” xảy ra ⇔ x-5 = 0 ⇔ x = 5
  TH2: x < 4
  ⇒ A = (4x)(24+x)
         =(4x)(x2)
         =+6x8
         =(6x+9)+1
         =(x3+1 1
  Dấu”=” xảy ra ⇔ x-3 = 0 ⇔ x=3
   Vậy GTLN của biểu thức đó là 1 ⇔$\left \{ {{x=5} \atop {x=3}} \right.$  
                  ~Gaconcute1809~
   

  Trả lời

Viết một bình luận