Toán Lớp 6: x – 12 – 25) = -8 175 – 5(x + 3) = 85 200 – (2x + 6) = 4^3 2x – 49 = 5.3^2 23 + 3x = 5^6 :5^3

By Cẩm Hiền

Toán Lớp 6: x – 12 – 25) = -8
175 – 5(x + 3) = 85
200 – (2x + 6) = 4^3
2x – 49 = 5.3^2
23 + 3x = 5^6 :5^3

0 bình luận về “Toán Lớp 6: x – 12 – 25) = -8 175 – 5(x + 3) = 85 200 – (2x + 6) = 4^3 2x – 49 = 5.3^2 23 + 3x = 5^6 :5^3”

 1. x – 12 – 25 = -8
  <=>x – 12 = -8 + 25 = 17
  <=>x = 17 + 12 = 29
  Vậy x = 29
  175 – 5(x + 3) = 85
  <=>5(x + 3) = 175 – 85 = 90
  <=>x + 3 = 90 : 5 = 18
  <=>x = 18 – 3 = 15
  Vậy x = 15
  200 – (2x + 6) = 4^{3} = 64
  <=>2x + 6 = 200 – 64 = 136
  <=>2x = 136 – 6 = 130
  <=>x = 130 : 2 = 65
  Vậy x = 65
  2x – 49 = 5 . 3^{2} = 5 . 9 = 45
  <=>2x = 45 + 49 = 94
  <=>x = 94 : 2 = 47
  Vậy x = 47
  23 + 3x = 5^{6} : 5^{3} = 5^{3} = 125
  <=>3x = 125 – 23 = 102
  <=>x = 102 : 3 = 34
  Vậy x = 34

  Trả lời
 2. a) x-(12-25)=8                                                    b) 175 – 5(x + 3)  = 85
  ⇒x-(-13)     =8                                                        170-(x+3)        =  85
  ⇒x              =(-5)                                                     x+3                 =170-85
              Vậy x=(-5)                                                    x+3                 =85
                                                                                  x                      = 85-3
                                                                                  x                      =82
                                                                                        Vậy x= 82
  c) 200 – (2x + 6) = 4^3                                        d) 2x – 49  = 5.3^2
      200-(2x+6)     =64                                                2x-49     =45
      2x+6               =200-64                                        2x           =45+49
      2x+6               =136                                              2x           =94
      2x                    =136-6                                            x            =94:2
      2x                    =130                                                x            =47
       x                      =130:2                                           Vậy x= 47
       x                      =65
     Vậy x= 65
  e) 23+3x = 5^6 :5^3
      23+3x = 125
      3x        = 125-23
      3x        = 102
      x           = 102 : 3
      x           = 34 
        Vậy x=34

  Trả lời

Viết một bình luận