Toán Lớp 4: Một kho có 4720kg muối , lần đầu chuyển đi 2000kg muối , lần sau chuyển đi 1700kg muối . Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki -lô–gam

By Nhiên

Toán Lớp 4: Một kho có 4720kg muối , lần đầu chuyển đi 2000kg muối , lần sau chuyển đi 1700kg muối . Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki -lô–gam muối ? ( giải bằng 2 cách )

0 bình luận về “Toán Lớp 4: Một kho có 4720kg muối , lần đầu chuyển đi 2000kg muối , lần sau chuyển đi 1700kg muối . Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki -lô–gam”

 1. Giải đáp: 1020 kg
  Giải thích:
  C1:
   Sau khi chuyển đi lần đầu trong kho còn số muối là:
      4720 – 2000 = 2720 (kg)
   Sau khi chuyển đi cả hai lần trong kho còn số muối là:
      2720 – 1700 = 1020 (kg)
  C2:
    Cả hai lần chuyển đi số muối là:
        2000 + 1700 = 3700 (kg)
   Trong kho còn lại số muối là:
         4720 – 3700 = 1020 (kg)
                          Đáp số: 1020 kg muối
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Cách 1 :
                       Bài giải
  Tổng số ki=lô-gam muối trong 2 lần chuyển đi là :
               2000 + 1700 = 3700 ( kg )
        Trong kho còn lại số ki-lô-gam muối là :
                4720 – 3700 = 1020 ( kg )
                         Đ/S : 1020 kg muối.
  Cách 2 :
                           Bài giải
  Trong kho còn lại số ki-lô-gam muối là :
              4720 – ( 2000 + 1700 ) = 1020 ( kg  ).
                             Đ/S : 1020 kg muối
  Chúc bạn học tốt !

  Trả lời

Viết một bình luận