Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Tìm giá trị của x để A nguyên: `A=-3x/(x-3)`

Toán Lớp 8: Tìm giá trị của x để A nguyên:
A=-3x/(x-3)

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  A=-3x/(x-3)           (đk:x\ne 3)
  A=(-3x)/(x-3)
  Áp dụng điều kiện ta có:
  A=(-3x)/(x-3)
  A=(-3x+9-9)/(x-3)
  A=(-3(x-3)-9)/(x-3)
  A=-3-9/(x-3)
  Mà A∈Z 
  ⇒-3-9/(x-3)∈Z
  ⇒x-3∈Ư(9)
  Ư(9)={-1;1;-3;3;-9;9}
  Ta có x∈Z (dk:x\ne 3)
  Vậy x={-6;0;2;4;6;12}
  Bảng hình dưới nha!
   
   

  toan-lop-8-tim-gia-tri-cua-de-a-nguyen-a-3-3

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
     A=\frac{-3x}{x-3}       
  Với x\ne 3. Ta có: A=\frac{-3x}{x-3}       
                                  =\frac{-3x+9-9}{x-3}
                                   =\frac{-3(x-3)-9}{x-3}
                                  =-3-\frac{9}{x-3}
    A nguyên ⇔ -3-\frac{9}{x-3}∈Z
                    ⇔ \frac{9}{x-3}∈Z
            ⇒x-3∈Ư_9
   Mà Ư_9={±1;±3±9}
  Ta có bảng : (Hình)
  Mà x∈Z,x\ne 3 ⇒x={-6;0;2;4;6;12}
  Vậy x={-6;0;2;4;6;12} thì A nguyên

  toan-lop-8-tim-gia-tri-cua-de-a-nguyen-a-3-3

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )