Toán Lớp 6: Cho tập hợp A gồm các số tự nhiên lớn hơn 10 nhỏ hơn học bằng 17 a) dứoi dạng liệt kê b) tính số phần tử của A c)dùng kí hiệu thuộc ko

Toán Lớp 6: Cho tập hợp A gồm các số tự nhiên lớn hơn 10 nhỏ hơn học bằng 17
a) dứoi dạng liệt kê
b) tính số phần tử của A
c)dùng kí hiệu thuộc ko thuộc để biết các số 5;11;17

TRẢ LỜI

Viết một bình luận