Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Cho tập hợp A gồm các số tự nhiên lớn hơn 10 nhỏ hơn học bằng 17 a) dứoi dạng liệt kê b) tính số phần tử của A c)dùng kí hiệu thuộc ko

Toán Lớp 6: Cho tập hợp A gồm các số tự nhiên lớn hơn 10 nhỏ hơn học bằng 17
a) dứoi dạng liệt kê
b) tính số phần tử của A
c)dùng kí hiệu thuộc ko thuộc để biết các số 5;11;17

Comments ( 1 )

  1. a, A = {11; 12; 13;…..; 16; 17}
    b, Số phần tử của tập hợp A là:
            (17 – 11) : 1 + 1 = 7 (phần tử)
    c, 5 ∉ A; 11 ∈ A; 17 ∈ A

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Linh