Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: một cửa hàng có số gạo tẻ nhiều hơn sos gạo nếp là 480 kg.Tính số gạo mỗi loại,bt rằng số gạo nếp bằng 1/5 số gạo tẻ

Toán Lớp 5: một cửa hàng có số gạo tẻ nhiều hơn sos gạo nếp là 480 kg.Tính số gạo mỗi loại,bt rằng số gạo nếp bằng 1/5 số gạo tẻ

Comments ( 2 )

 1.    $\text{Lời giải :}$
   Ta có sơ đồ :
   Gạo nếp : |—–|
   Gạo tẻ :    |—–|—–|—–|—–|—–|
    Cửa hàng đó có số ki-lô-gam gạo nếp là :
      $\text{480 🙁 5-1)x1 = 120 (kg) }$
  Cửa hàng đó có số ki-lô-gam gạo tẻ là :
      $\text{120 + 480 = 600 (kg)}$
                  $\text{Đáp số : Gạo nếp : 120 kg, gạo tẻ : 600 kg}$

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Hiệu số phần bằng nhau : 
                5-1=4 ( phần )
  Số gạo tẻ cửa hàng bán là : 
                4800 : 4 × 5 = 6000 ( kg ) 
                                 Đổi 6000 kg=6( tấn )
  Số gạo nếp cửa hàng bán là :
                 6000-480=5520 ( kg ) =5,52( tấn )
                                Đáp số : 5,52( tấn )

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Tuyết