Toán Lớp 10: Giúp với làm ơn đi mag Giải pt. A) căn2x^2-5x= căn x^2-4 . B) căn 3x+7 – căn x+1=2 .

Toán Lớp 10: Giúp với làm ơn đi mag Giải pt. A) căn2x^2-5x= căn x^2-4 .
B) căn 3x+7 – căn x+1=2 .

TRẢ LỜI

 1. a.
  sqrt(2x^2-5x)=sqrt(x^2-4)
  <=>{(x^2-4>=0),(2x^2-5x=x^2-4):}
  <=>{(x^2>=4),(x^2-5x+4=0):}
  <=>$\begin{cases} \left[\begin{matrix} x\leq-2\\ x\geq2\end{matrix}\right.\\\left[\begin{matrix} x=1&\text{(loại)}\\ x=4&\text{(TM)}\end{matrix}\right. \end{cases}$
  <=>x=4
  Vậy phương trình có nghiệm x=4
  b.
  sqrt(3x+7)-sqrt(x+1)=2
  <=>sqrt(3x+7)=sqrt(x+1)+2
  ĐKXĐ: x>=-1
  Bình phương 2 vế:
  3x+7=x+1+4sqrt(x+1)+4
  <=>2x+2=4sqrt(x+1)
  <=>x+1=2sqrt(x+1)
  <=>x+1-2sqrt(x+1)=0
  Đặt t=sqrt(x+1) ta được:
      t^2-2t=0
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}t=0\\t=2\end{array} \right.\) <=>\(\left[ \begin{array}{l}\sqrt{x+1}=0\\\sqrt{x+1}=2\end{array} \right.\)
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}x+1=0\\x+1=4\end{array} \right.\)
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x=-1 &\text{(TM)}\\x=3 &\text{(TM)}\end{array} \right.\)
  Vậy phương trình có nghiệm x=-1,x=3

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  a) $x=4$
  b) $x=3;x=-1$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) $\sqrt{2x^2-5x}=\sqrt{x^2-4}$
  $⇔2x^2-5x=x^2-4$ 
  \(⇔\left[ \begin{array}{l}x=4(nhận)\\x=1(loại)\end{array} \right.\) 
  $x=4$
  Vây phương trình có nghiệm $\text{x = 4}$
  b) $\sqrt{3x+7}-\sqrt{x+1}=2$
  $\text{ĐK: x ≥ -1}$
  $⇔4x^2+8x+4=16x+16$
  \(⇔\left[ \begin{array}{l}x=3\\x=-1\end{array} \right.\) 
  Vây phương trình có nghiệm $\text{x = 3 ; x = -1}$
   

  Trả lời

Viết một bình luận