Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Rút gọn biểu thức: 2(x – y)(x + y) + (x + y)^2 + (x – y)^2 Giúp toyy nhen:3 Làm+giải thich nhen<3 Tui xem trên loigiaihay vs vietjack m

Toán Lớp 8: Rút gọn biểu thức:
2(x – y)(x + y) + (x + y)^2 + (x – y)^2
Giúp toyy nhen:3
Làm+giải thich nhen<3 Tui xem trên loigiaihay vs vietjack mà không hiểu gì hết:))

Comments ( 2 )

 1. 2(x-y)(x+y)+(x+y)^2+(x-y)^2
  Cách 1: Áp dụng hằng đẳng thức
  (A+B)^2=A^2+2AB+B^2
  Bài làm:
   2(x-y)(x+y)+(x+y)^2+(x-y)^2
  =(x-y)^2+2(x-y)(x+y)+(x+y)^2
  =[(x-y)+(x+y)]^2
  =(x-y+x+y)^2
  =(2x)^2
  =4x^2
  Cách 2: Nhân đa thức với đa thức.
  Bài làm:
   2(x-y)(x+y)+(x+y)^2+(x-y)^2
  =2(x^2+xy-xy-y^2)+x^2+2xy+y^2+x^2-2xy+y^2
  =2(x^2-y^2)+(x^2+x^2)+(2xy-2xy)+(y^2+y^2)
  =2x^2-2y^2+2x^2+2y^2
  =(2x^2+2x^2)+(-2y^2+2y^2)
  =4x^2

 2. 2(x-y)(x+y) + (x+y)^2 + (x-y)^2
  B1: Áp dụng hằng đảng thức (3) vào (x-y)(x+y) và HĐT (1) vào (x+y)^2 và HĐT (2) vào (x-y)^2
  =2.(x^2 – y^2) + x^2 + 2xy + y^2 + x^2 – 2xy + y^2
  = 2x^2 – 2y^2 + x^2 + 2xy + y^2 + x^2 -2xy + y^2
  B2: Nhóm các hạng tử có cùng biến và rút gọn
  = (2x^2 + x^2 + x^2) + (y^2 + y^2 – 2y^2) + (2xy – 2xy)
  =4x^2

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )